Obiectivul principal al Forumului Montan este dezvoltarea economica si culturala a zonei montane.

   Romania, cu cca. 60% din muntii Carpati, este prima si singura tara carpatica, care si-a creat dupa 1990 institutii specializate, si-a delimitat oficial teritoriul montan dupa criteriile Comisiei Europene, detine o Strategie de dezvoltare durabila a zonei montane, prin act normativ si este a treia tara din Europa – membra a Parteneriatului Montan International, care are o Lege a Muntelui, dupa Italia si Franta. Orientarea de perspectiva vizeaza exemplul Austriei, Elvetiei, Italiei, Frantei, Germaniei.

   Asociaţia Forumul Montan din România filiala Neamţ, prin afiliere la Forumul Naţional tutelar, reprezintă o structură de legătură şi de colaborare partenerială cu Agenţia Zonei Montane, ca mecanism guvernamental specializat din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu alte instituţii guvernamentale, centrale şi locale, cu responsabilităţi în zona montană, cu structuri parlamentare, consilii locale, asociaţii neguvernamentale, firme private, consorţii cu activităţi constructive în zona montană, academii, universităţi, institute şi staţiuni de cercetare implicate în zona montană, cu Parteneriatui internaţional pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor de munte din cadrul F.A.O.– O.N.U, cu Euromontana, cu Asociaţia Mondială a Populaţiilor Montane, cu alte organisme de la nivel internaţional, ale căror preocupări vizează dezvoltarea durabilă a zonelor montane.

   MISIUNEA Asociaţiei Forumul Montan din România filiala Neamţ este de a promova elementele dezvoltării durabile, ecologice, economice, ştiinţifice, tehnologice şi sociale a comunităţilor montane.

   SCOPUL Asociaţiei îl constituie promovarea valorilor civice şi morale ale democraţiei, ale statului de drept şi a activităţilor pentru ameliorarea condiţiilor de viaţă pentru populaţia montană pe baza dezvoltării durabile a României, prin realizarea următoarelor obiective:
a) Sprijinirea dezvoltării durabile economice şi sociale a comunităţilor montane, cu acordarea unei atenţii speciale conservării tradiţiilor din localităţile de munte şi întărirea identităţii culturale, permiţând membrilor săi să-şi menţină autonomia, să se bucure de drepturi egale şi să îşi “proiecteze” viitorul propriu;
b) Sprijinirea procesului de consolidare a gospodăriei rurale montane de tip integrat, ca nucleu economic de bază a satului montan şi a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, creatoare de noi locuri de muncă pentru tineret, în localităţile montane;
c) Promovarea produsului montan, pe baza calităţii şi a valorii adăugate;
d) Analizarea, şi elaborarea de planuri, strategii, politici, programe, proiecte şi acţiuni, ce se desfăşoară pe teritoriul montan. Dezbaterea şi adaptarea de măsuri, soluţii şi recomandări care să contribuie la progresul socio – economic al zonei montane;
e) Asigurarea dialogului cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, de profil sau interesate de zonele montane, din ţară şi din străinătate, precum şi facilitarea schimbului de informaţii şi experienţă, crearea de parteneriate între organizaţiile naţionale şi internaţionale, implicate în dezvoltarea durabilă a zonei montane;
f) Atragerea unor surse de finanţare externe / interne, prin programe sau alte modalităţi, necesare implementării proiectelor prioritare de dezvoltare durabilă în zona montană;
g) Urmărirea recunoaşterii dreptului la diferenţă, a facilităţilor cuvenite pe această bază, pentru populaţia şi zona montană, în virtutea recunoaşterii handicapurilor naturale, sociale şi economice, existente în zona de munte;
h) Vigilenţa faţă de activitatea de exploatare neraţională a resurselor naturale primare, montane şi de sărăcire a populaţiei montane, prin urmărirea realizării unei participări echitabile a furnizorilor de materii prime, la profit, prin asocierea acestora, ca acţionari, sau asociaţi la societăţile de prelucrare şi valorificare a materiilor prime;
i) Sprijinirea dezvoltării durabile a agriculturii vegetale şi zootehnice montane pentru realizarea de produse ecologice, cu valoare biologică ridicată asigurării unei alimentaţii sănătoase a populaţiei;
j) Sprijinirea dezvoltării turismului rural montan şi a meşteşugurilor, ca activităţi economice complementare activităţilor de bază, producătoare de profit, care, reinvestit în gospodăriile montane, asigură consolidarea bazei materiale a acestora, prosperitatea comunităţilor montane şi stabilitatea locuitorilor;
k) Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale şi promovarea artei populare modernizată care să valorifice experienţa dobândită de meşterii populari în acest domeniu. Introducerea în circuitul economic a lânei, blănurilor şi pieilor de ovine, surse de creştere a veniturilor şi de creare de noi locuri de muncă. Realizarea de intervenţii sporite pentru desfacerea produselor pe piaţa internă şi externă;
l) Realizarea de acţiuni de formare profesională pentru adulţi: iniţiere profesională, reconversie profesională, calificare, specializare şi perfecţionare, inclusiv însuşirea de limbi străine şi alte forme de învăţământ pentru adulţi;
m) Promovarea de acţiuni de cercetare ştiinţifică aplicativă, de analize, studii, strategii în domeniul economic, tehnic, ecologic, socio – uman, de dezvoltare durabilă a localităţilor montane, precum şi de acţiuni creativ – inovative în domeniul managerial;
n) Susţinerea îmbunătăţirii sistemului informaţional şi informatic, care să contribuie la modernizarea comunicării / informării sectoarelor economice şi a e-guvernării;
o) Dezvoltarea activităţilor de consultanţă pentru afaceri şi management în domeniul studiilor de piaţă şi fezabilitate, oportunităţi în afaceri, înfiinţare de întreprinderi mici şi mijlocii, intermedieri, colaborări, parteneriate, resurse umane, planificare, strategii etc.;
p) Promovarea unor acţiuni comune iniţiate de femei şi de tineret în domeniul dezvoltării durabile şi asigurarea egalităţii de şanse;
r) Atragerea voluntarilor în cadrul asociaţiei şi formarea / instruirea acestora în concordanţă cu scopul şi obiectivele asociaţiei şi cu nevoile comunităţilor montane;
s) Organizarea de manifestări ştiinţifice şi acţiuni educative: simpozioane, sesiuni, mese rotunde, conferinţe, schimburi de idei şi experienţă, seminarii, etc.;
t) Susţinerea bunăstării sociale prin crearea de noi locuri de muncă, sporirea veniturilor, diversificarea ocupaţională, iniţierea de sondaje de opinie, îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor;
u) Propunerea de programe sau activităţi comune cu autorităţile administraţiei publice locale unde funcţionează structuri pentru relaţii cu mediul asociativ;

   Scopul asociaţiei este justificat de implicarea membrilor asociaţiei în procesul dezvoltării durabile a comunităţilor locale a unităţilor economice, instituţiilor şi autorităţilor locale, prin atragerea societăţii civile la realizarea de activităţi complementare acestora, contribuind la progresul economic şi social şi la creşterea standardului de viaţă a populaţiei;

   Obiectivele asociaţiei urmăresc rezolvarea problemelor de interes general şi realizarea superioară a potenţialului natural, a capitalului construit şi a resurselor umane în condiţii de eficienţă economică sporită, prin introducerea ideilor novatoare, a respectării echilibrului ecologic, a creşterii competenţei profesionale în administrarea afacerilor.

   Viziunea Asociaţiei Forumul Montan din România filiala Neamţ este de a construi un model de structură de sprijinire a dezvoltării montane în contextul Societăţii bazate pe cunoaştere şi al Bioeconomiei Bazată pe Cunoaştere pe o matrice care cuprinde 4 domenii de activitate şi 4 niveluri de intervenţie:

  Consultanţă Cooperare Reprezentare Dezvoltare
Consolidare culturală Sursă de soluţii pentru prezervarea patrimoniului cultural Participare interdisci-plinară la procesul de muzeificare Analiza punctelor de vedere avizate privind cultura montană Utilizarea culturii montane ca sursă de dezvoltare
Managementul cunoştinţelor Dezvoltarea instrumentelor de tip „cloud” în dezvoltarea montană Crearea şi adminis-trarea unei platforme de dezvoltare montană accesibilă factorilor interesaţi Crearea şi/sau negocierea de conexiuni regionale, naţionale, internaţionale favorabile dezvoltării montane Elaborarea de strategii şi master – planuri de dezvoltare montană pe categorii de probleme definite
Integrare Creare de parteneriate;
Dezvoltarea clusterelor;
Cooperare;
Crearea de partene-riate naţionale şi internaţionale pentru convergenţă Participare la o reţea naţională de dezvoltare montană Crearea de parteneriate naţionale şi internaţionale pentru competitivitate
Formare Specializări de nişă
Manager proiect
Manager afaceri
Cooperare în domeniul resurselor umane orientate spre performanţă Reprezentarea zonei montane din judeţul Neamţ în organisme naţionale şi internaţionale Campanii pentru atragerea persoanelor capabile de performanţă profesională

 

Valorile asociaţiei

 

Principii de ghidare

Elemente de stabilitate

În ce credem

Parteneri: sponsori, finanţatori, alţii Angajament: asumarea responsabilităţii; Existenţa unei diversităţi de oportunităţi: lider în modernizare; Profesionalism: implicare şi concentrare pe temele abordate;
Personalul propriu: angajaţi şi voluntari Angajament: asumarea obiectivelor şi a responsabilităţii pentru atingerea lor Fidelitate şi loialitate: stabilitatea personalului pentru definirea unei culturi stabile a organizaţiei; Co-interesarea profesională: carieră, poziţie socială, salariu;
Comunitatea locală Dezvoltarea montană locală Management prin proiecte;
Atragerea de resurse de dezvoltare (materiale, umane, financiare)
Solidaritatea comunităţilor montane
Membri Interese: îndeplinirea misiunii pentru care a fost creată Convergenţa intereselor în dezvoltarea locală Utilitatea socială şi economică a organizaţiei;
Construirea unei imagini bazată pe calitate, exigenţă, seriozitate;