United-Kingdom-flag-icon Germany-Flag-icon France-Flag-icon

STATUTUL ASOCIAŢIEI

FORUMUL MONTAN DIN ROMÂNIA – FILIALA NEAMŢ

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Forumul Montan din România – Filiala Neamţ este o asociaţie neguvernamentală, autonomă, independentă de interes public naţional, profesionistă, non profit, cu personalitate juridică.

Art. 2. Asociaţia Forumul Montan din România – Filiala Neamţ, denumită în continuare Asociaţia se înfiinţează în baza Hotărârii Adunării Generale a Forumului Montan din România nr. 10 din data de 20.04.2010 şi a Procesului-verbal de constituire Nr. 1 din 15.04.2010, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi aprobată prin Legea nr. 246/2005 şi alte acte normative

Art. 3. Denumirea Asociaţiei este Forumul Montan din România – Filiala Neamţ  iar prescurtarea numelui este FMRFN.

Art. 4. Sediul Asociaţiei este in comuna Ceahlău, judeţul Neamţ.

Art. 5. Asociaţia îşi desfăşoară  activitatea potrivit legislaţiei din România şi prezentului statut. Asociaţia răspunde pentru obligaţiile sale sociale faţă de terţi, cu întregul său patrimoniu şi numai în limita acestuia.

Art. 6.  Asociaţia Forumul Montan din România – Filiala Neamţ s-a înfiinţat la data de 15.04.2010. prin înscrierea ei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoria Bicaz.

Art. 7. Asociaţia reprezintă subiectul de drept constituit de mai multe persoane, care în baza unei înţelegeri pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele şi aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi  de interes general al unor colectivităţi sau după caz în interesul lor personal nepatrimonial.

Art. 8. Asociaţia se înfiinţează pe termen nedeterminat

CAPITOLUL II

MISIUNE.  SCOP. OBIECTIVE

Art. 9. Asociaţia reprezintă o structura de legătură şi de colaborare partenerială cu entitatea guvernamentală din cadrul Ministerului Agriculturii, şi Dezvoltării Rurale, cu alte instituţii guvernamentale, centrale şi locale, cu responsabilităţi în zona montană, cu structurile parlamentare, consilii locale, asociaţii neguvernamentale, firme private, consorţii cu activităţi constructive în zona montană, academii, universităţi, institute şi staţiuni de cercetare implicate în zona montană, cu Parteneriatui internaţional pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor de munte din cadrul F.A.O.– O.N.U, cu Euromontana, cu Asociaţia Mondială a Populaţiilor Montane, cu alte organisme de la nivel internaţional, ale căror preocupări vizeză dezvoltarea durabilă a zonelor montane.

Art. 10. MISIUNEA Asociaţiei Forumul Montan din România – Filiala Neamţ este de a promova elementele dezvoltării durabile, ecologice, economice, ştiinţifice, tehnologice şi sociale a comunităţilor montane.

Asociaţia îşi propune să organizeze activitatea membrilor săi şi prin formarea unui cluster economic, pentru care se va constitui în Entitate de Management a Clusterului (EMC). Asociaţia va acţiona pentru promovarea imaginii clusterului ca întreg si va sprijinii întărirea cooperării dintre membrii acestuia. Asociaţia va acţiona pentru atragerea de noi membri în cluster şi va iniţia proiecte de dezvoltare a clusterului, inclusiv cu finanţare nerambursabilă în numele şi în interesul membrilor clusterului.

FMRNT în calitate de EMC îşi propune să susţină introducerea şi utilizarea rezultatelor Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (CDI) la nivel naţional şi internaţional pentru a creşte productivitatea muncii, nivelul calităţii produselor şi serviciilor astfel încât să se atingă nivelul de competitivitate propus pentru toţi membrii clusterului. Va desfăşura de asemenea activităţi generale de natură economică în interesul comun al membrilor clusterului.

FMRNT îşi propune să asigure întărirea identităţii clusterului prin activităţi de branduire şi de comunicare.

FMRNT consideră că rolul clusterului este de a realiza un model de excelenţă în domeniu, prin care să se asigure creşterea performanţelor membrilor săi care, acţionând împreună în cadrul unei politici unice a clusterului, cu programe şi proiecte de dezvoltare comune, să fie competitivi cel puţin la nivelor celor mai reprezentativi operatori din Uniunea Europeană. Astfel, prin activitatea sa, clusterul va contribui la efortul de creştere a atractivităţii zonei NEAMŢ şi de atingere a masei critice necesare operării cu succes pe piaţa europeană şi mondială.

Art. 11. SCOPUL Asociaţiei îl constituie promovarea valorilor civice şi morale ale democraţiei, ale statului de drept şi a activităţilor pentru ameliorarea condiţiilor de viaţă pentru populaţia montană pe baza dezvoltării durabile a României,

Scopul asociaţiei este justificat de implicarea membrilor asociaţiei în procesul dezvoltării durabile a comunităţilor locale a unităţilor economice, instituţiilor şi autorităţilor locale, prin atragerea societăţii civile la realizarea de activităţi complementare acestora, contribuind la progresul economic şi social şi la creşterea standardului de viaţă a populaţiei;

Se stabilesc următoarele obiective:

 1. a) Sprijinirea dezvoltării durabile economice şi sociale a comunităţilor montane, cu acordarea unei atenţii speciale conservării tradiţiilor din localităţile de munte şi întărirea identităţii culturale, permiţând membrilor săi să-şi menţină autonomia, să se bucure de drepturi egale şi să îşi “proiecteze” viitorul propriu;
 2. b) Sprijinirea procesului de consolidare a gospodăriei rurale montane de tip integrat, ca nucleu economic de bază a satului montan şi a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, creatoare de noi locuri de muncă pentru tineret, în localităţile montane;
 3. c) Promovarea produsului montan, pe baza calităţii şi a valorii adăugate;
 4. d) Analizarea, şi elaborarea de planuri, strategii, politici, programe, proiecte şi acţiuni, ce se desfăşoară pe teritoriu montan. Dezbaterea şi adaptarea de măsuri, soluţii şi recomandări care să contribuie la progresul socio – economic al zonei montane;
 5. e) Asigurarea dialogului cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, de profil sau interesate de zonele montane, din ţară şi din străinătate, precum şi facilitarea schimbului de informaţii şi experienţă, crearea de parteneriate între organizaţiile naţionale şi internaţionale, implicate în dezvoltarea durabilă a zonei montane;
 6. f) Atragerea unor surse de finanţare externe/interne, prin programe sau alte modalităţi, necesare implementării proiectelor prioritare de dezvoltare durabilă în zona montană;
 7. g) Urmărirea recunoaşterii dreptului la diferenţă, a facilităţilor cuvenite pe această bază, pentru populaţia şi zona montană, în virtutea recunoaşterii handicapurilor naturale, sociale şi economice, existente în zona de munte;
 8. h) Vigilenţa faţă de activitatea de exploatare neraţională a resurselor naturale primare, montane şi de sărăcire a populaţiei montane, prin urmărirea realizării unei participări echitabile a furnizorilor de materii prime, la profit, prin asocierea acestora, ca acţionari, sau asociaţi la societăţile de prelucrare şi valorificare a materiilor prime;
 9. i) Sprijinirea dezvoltării durabile a agriculturii vegetale şi zootehnice montane pentru realizarea de produse ecologice, cu valoare biologică ridicată asigurării unei alimentaţii sănătoase populaţiei; înfiinţarea şi dezvoltarea de activităţi economice cu caracter demonstrativ sau de economie socială pentru constituirea exemplelor de bune practici în dezvoltarea montană.
 10. j) Sprijinirea politicilor de dezvoltare a turismului rural montan şi a meşteşugurilor, ca activităţi economice complementare activităţilor de bază, producătoare de profit, care, reinvestit în gospodăriile montane, asigură consolidarea bazei materiale a acestora, prosperitatea comunităţilor montane şi stabilitatea locuitorilor;
 11. k) Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale şi promovarea artei populare modernizată care să valorifice experienţa dobândită de meşterii populaţi în acest domeniu. Introducerea în circuitul economic a lânei, blănurilor şi pieilor de ovine, surse de creştere a veniturilor şi de creare de noi locuri de muncă. Realizarea de intervenţii sporite pentru desfacerea produselor pe piaţa internă şi externă;
 12. l) Realizarea de acţiuni de formare profesională pentru adulţi: iniţiere profesională, reconversie profesională, calificare, specializare şi perfecţionare, inclusiv însuşirea de limbi străine şi alte forme de învăţământ pentru adulţi (corespunzător cod CAEN 8559);
 13. m) Promovarea de acţiuni de cercetare ştiinţifică aplicativă, de analize, studii, strategii în domeniul economic, tehnic, ecologic socio-uman, de dezvoltare durabilă a localităţilor montane, precum şi de acţiuni creativ – inovative în domeniul managerial (corespunzător diviziune CAEN 72);
 14. n) Susţinerea îmbunătăţirii sistemului informaţional şi informatic, care să contribuie la modernizarea comunicării/informării şi a unor forme de monitorizare în sectoare economice şi a e-guvernare, supraveghere ecologică;
 15. o) Dezvoltarea activităţilor de consultanţă pentru afaceri şi management în domeniul studiilor de piaţă şi fezabilitate, oportunităţi în afaceri, înfiinţare de IMM – uri, intermedieri, colaborări, parteneriate, resurse umane, planificare, strategii etc. (corespunzător cod CAEN 7022).;
 16. p) Promovarea unor acţiuni comune iniţiate de femei şi de tineret în domeniul dezvoltării durabile şi asigurarea egalităţii de şanse;
 17. r) Atragerea voluntarilor în cadrul asociaţiei şi formarea/instruirea acestora în concordanţă cu scopul şi obiectivele asociaţiei;
 18. s) Organizarea de manifestări ştiinţifice şi acţiuni educative: simpozioane, sesiuni, mese rotunde, conferinţe, schimburi de idei şi experienţă, seminarii, etc.;
 19. t) Susţinerea bunăstării sociale prin crearea de noi locuri de muncă, sporirea veniturilor, diversificarea ocupaţională, iniţierea de sondaje de opinie, îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor;
 20. u) Propunerea de programe sau activităţi comune cu autorităţile administraţiei publice locale unde funcţionează structuri pentru relaţii cu mediul asociativ.
 21. v) FMRNT acordă sprijin în consiliere, instruire consultanţă pentru IMM-uri din zona montană în care se includ: lucrări de construcţii, producţie de bunuri consumabile în industria de turism şi servicii de consultanţă, marketing, dezvoltare şi promovare a afacerilor. Asociaţia are ca scop dezvoltarea unui lanţ de furnizori pentru domeniul turistic si sprijinirea acestor furnizori prin îndeplinirea rolului de entitate de management pentru un cluster.

Obiectivele asociaţiei urmăresc rezolvarea problemelor de interes general şi realizarea superioară a potenţialului natural, a capitalului construit şi a resurselor umane în condiţii de eficienţă economică sporită, prin introducerea ideilor novatoare, a respectării echilibrului ecologic, a creşterii competenţei profesionale în administrarea afacerilor.

Art. 12. Activităţi specifice pentru realizarea scopului asociaţiei ca entitate de management al clusterului sau a altor activităţi similare:

 1. Identifică oportunităţi de afaceri în domeniul de activitate al membrilor.
 2. Elaborează planuri anuale de studii de fundamentare a temelor de proiectare inclusiv de promovare şi de marketing.
 3. Elaborează studii de fundamentare pentru politici specifice obiectivelor inclusive cu referire la clustere.
 4. Elaborează strategia de atingere a obiectivelor clusterului astfel încât să faciliteze accesul IMM-urilor membre la servicii de consultanţă cu valoare adăugată ridicată.
 5. Coordonează elaborarea programelor şi proiectelor pentru afacerile membrilor necesare atingerii obiectivelor.
 6. Asigură managementul proiectelor cu finanţare din surse nerambursabile sau mixte.
 7. Asigură branduirea produselor membrilor clusterului.
 8. Determină şi asigură necesarul de brevete, invenţii şi tehnologii innovative prin relaţii directe cu organizaţiile de cercetare (universităţi, institute, firme etc.) sau de pe piaţa de brokeraj..
 9. Asigură certificarea membrilor conform specificului de activitate după standardele aplicabile în Uniunea Europeană.
 10. Asigură accesul membrilor la informare, cursuri de formare şi dezvoltare profesională.
 11. Asigură interfaţa cu entităţi externe specializate în organizarea de evenimente de promovare a produselor şi a serviciilor şi de animare a activităţii membrilor.
 12. Asigură interfaţa cu autorităţi publice locale şi centrale pentru participarea la proiecte comune, inclusiv pentru pachetul de investiţii sociale.
 13. Asigură lobby pentru atragerea de noi membri inclusiv colaborare cu clustere şi asociaţii de clustere din străinătate.

CAPITOLUL III

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAŢIEI

Art. 13. Organele asociaţiei sunt:

 • Adunarea Generală
 • Consiliul Director
 • Cenzorul

Art. 14. Adunarea Generala este forul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor, care se întruneşte în şedinţe ordinare o data pe an, de regulă în prejma zilei mondiale a muntelui, şi în şedinţe extraordinare de câte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui sau a Consiliului Director.

Art. 15. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

 1. a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;
 2. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 3. alege şi revocă membrii Consiliului Director, alege şi revocă cenzorii;
 4. d) aprobă raportul de activitate al colegiului director şi darea de seamă a cenzorilor, pentru anul trecut, şi descarcă vechile conduceri de gestiune şi de alte obligaţii;
 5. modifică statutul asociaţiei;
 6. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut;
 7. aprobă primirea membrilor de onoare;
 8. h) dizolvă şi lichidează asociaţia, în cazul încetării activităţii, stabilind destinaţia bunurilor rămase după lichidare.

Art. 16. Adunarea Generală adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor. Pentru modificarea şi/sau completarea Statutului şi pentru hotărârile privind dizolvarea asociaţiei sau transformarea scopului social este necesar votul a 3/4 din numărul membrilor.

Art. 17. Consiliul Director este organul de conducere in perioada dintre Adunările Generale ale asociaţiei. Se compune din 13 membri (preşedinte, prim-vicepreşedinte, 3 vicepreşedinţi, secretar executiv şi 7 membri asociaţi) aleşi, la început, de către membrii fondatori, iar ulterior de Adunarea Generală a asociaţiei. Durata mandatului este de 4 ani şi poate fi reînnoit.

Art. 18. Consiliul Director reprezintă asociaţia din punct de vedere juridic. Desfăşoară activităţile curente ale asociaţiei şi se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie. Şedinţele sunt prezidate de preşedinte sau de un membru al Consiliului împuternicit de acesta. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive pentru a exercita atribuţiile de reprezentare (încheiere acte juridice, îndeplinirea altor obligaţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală).

Are următoarele atribuţii:

 1. a) aprobă cererile de primire în asociaţie şi poate face propuneri pentru membrii de onoare;
 2. b) organizează întreaga activitate a asociaţiei;
 3. c) asigură punerea în execuţie a hotărârilor adunării generale şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a asociaţiei,
 4. d) primeşte, analizează şi dezbate rapoartele de activitate ale personalului asociaţiei;
 5. prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară;
 6. f) execută bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;
 7. g) propune adunării generale proiectul programului de activitate a asociaţiei şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli;
 8. h) încheie acte juridice, în numele şi pe seama asociaţiei;
 9. i) aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei;
 10. j) întocmeşte şi reactualizează regulamentul de funcţionare al asociaţiei, cu atribuţiile organelor de conducere şi de lucru;
 11. k) stabileşte şi modifică cuantumul cotizaţiei lunare a membrilor asociaţiei;
 12. l) îndeplineşte orice alte obligaţii, prevăzute în statut şi stabilite de adunarea generală;
 13. m) ia decizii privind modul de constituire şi funcţionare a unor departamente cu scop lucrativ în legătură cu aplicarea unor proiecte (ca de exemplu organizarea sau participarea in cadrul unor clustere) care privesc dezvoltarea montană. De asemenea, ia decizii cu privire la organizarea structurilor de coordonare (comitete de implementare) a acestor departamente speciale.
 14. n) aprobă schimbarea sediului asociaţiei, atunci când situaţia o impune.

Art. 19. Cenzorul va efectua controlul activităţii economico-financiare a asociaţiei. Este  desemnat, la început, de către membrii fondatori, iar ulterior de Adunarea Generală a asociaţiei. Durata mandatului este de 4 ani şi poate fi reînnoit. Atribuţii:

 1. a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
 2. b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
 3. c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
 4. d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;

CAPITOLUL IV

PATRIMONIUL ASOCIATIEI

Art. 20. Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare de 600 lei, fiind constituit din aportul membrilor fondatori.

Art. 21. Pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor, Asociaţia vizează obţinerea de fonduri provenind din:

 • contribuţia membrilor fondatori şi a membrilor asociaţi (taxă de înscriere şi cotizaţii);
 • dobânzi şi dividende din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
 • subvenţii / resurse de la bugetul de stat şi / sau de la bugetele locale, potrivit legii;
 • surse de finanţare ale Uniunii Europene şi ale organismelor financiare internaţionale;
 • donaţii, sponsorizări şi legale;
 • venituri realizate din activităţi economice directe, din redactarea unor publicaţii de specialitate, din organizarea unor târguri şi expoziţii, altele;
 • dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
 • alte venituri prevăzute de lege.

Art. 22. Modul de utilizarea fondurilor asociaţiei se stabileşte de către Consiliul Director.

Art. 23. Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale în scopul autofinanţării şi suplimentării veniturilor. Dividendele obţinute din activităţile societăţilor comerciale (activităţi economice conexe), dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei.

Art. 24. Toate veniturile realizate se investesc în îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociaţiei, inclusiv pentru plata cheltuielilor de reprezentare şi de deplasare şi pentru plata retribuţiilor. Cuantumul retribuţiilor, indemnizaţiilor şi a eventualelor colaborări, se stabilesc de către Consiliul Director, în funcţie de disponibilul de fonduri ale asociaţiei şi de volumul de muncă efectiv prestat.

CAPITOLUL V

MEMBRII ASOCIATIEI

Art. 25. Pot deveni membri ai Asociaţiei persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea în sau pentru zona montană – consiliile locale, asociaţii, instituţii publice, societăţi, organizaţii neguvernamentale, universităţi, academii,  institute şi staţiuni de cercetare, firme private care prin activitatea lor pot să contribuie la dezvoltarea zonei montane, dar şi alte persoane  fizice şi juridice care prin activitatea lor pot să contribuie la dezvoltarea zonei montane.

Aceştia depun o cerere tip de înscriere, adresată Preşedintelui, şi plătesc o taxă de înscriere de 100 euro şi o cotizaţie anuală de 100 euro – pentru cazul persoanelor juridice, respectiv o taxă de înscriere de 10 euro şi o cotizaţie anuală de 10 euro pentru cazul persoanelor fizice.

Membrii de onoare sunt scutiţi de la plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei.

Sunt membri fondatori persoanele care au participat la constituirea asociaţiei (menţionaţi în Anexă).

Art. 26. Membrii asociaţiei au următoarele drepturi:

 • să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei;
 • să fie informaţi despre activitatea acesteia, despre noutăţile de la nivel naţional şi internaţional şi principalele hotărâri de interes larg;
 • să propună activităţi şi oportunităţi atractive de producţie, servicii, mediatizare, afaceri, la care se şi angajează personal, inclusiv prin înfiinţarea unor societăţi comerciale pendinte de asociaţie, sau a unor publicaţii specifice;
 • să participe la deplasările de reprezentare, organizate de conducerea asociaţiei, în ţară şi în străinătate, cu prilejul unor manifestări, cum ar fi: conferinţe, seminarii, simpozioane, colocvii, schimburi de experienţă, târguri, expoziţii sau alocuţiuni de informare şi orientare în satele de munte;
 • de a beneficia de dotările asociaţiei şi de serviciile oferite de către aceasta membrilor săi, pe baza legitimaţiei de membru.

Art. 27. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:

 • să achite cotizaţia anuală la timp, întârzierea de un an presupunând auto-excluderea din asociaţie, consemnată automat de către secretariat;
 • să participe la adunările generale şi să-şi îndeplinească sarcinile primite;
 • să respecte prevederile statutului şi a regulamentului de organizare şi funcţionare, acţionând pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociaţiei;
 • să respecte principiile moralei creştine, ale deontologiei profesionale şi să aibă o conduită demnă şi corectă în societate;
 • să militeze pentru obţinerea şi menţinerea dreptului la diferenţă a populaţiei montane, combaterea sărăciei şi crearea de noi oportunităţi pentru generaţiile tinere din localităţile montane.

Art. 28. Calitatea de membru al Asociaţiei poate fi pierdută în următoarele cazuri:

–  la cererea scrisă a membrului care nu mai doreşte să facă parte din asociaţie;

–  prin excludere, în cazul în care aduce prejudicii grave imaginii asociaţiei sau încearcă să obţină foloase necuvenite de pe urma calităţii de membru al asociaţiei;

–  prin excludere, în cazul în care încalcă, prin exercitarea calităţii de membru, prevederile prezentului Statut;

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

Art. 29. Dizolvarea şi lichidarea se realizează potrivit legii, pe baza  hotărârii Adunării Generale sau a hotărârii instanţei competente.  Bunurile rămase în urma dizolvării se transferă spre Asociaţia Forumul Montan din România sau alte filiale ale acesteia.

Art. 30. Nici o activitate economică a Asociaţiei nu poate fi realizată în defavoarea locuitorilor sau pentru exploatarea neraţională a resurselor zonei montane.

Art. 31. Obligaţiile financiare ale Asociaţiei faţă de Forumul Montan din România constau din:

– plata anuală a contribuţiei de 25% din veniturile obţinute din taxele de înscriere şi cotizaţiile anuale ale membrilor;

– plata unui procent de 10% din beneficiile nete anuale obţinute prin activităţi economice, până la 31 martie a anului următor, în scopul asigurării activităţilor curente la nivel naţional şi internaţional şi pentru dezvoltarea acestora; primul an se consideră perioadă de graţie, această obligaţie începând cu al doilea an de activitate;

Art. 32. Asociaţia Forumul Montan din România – Filiala Neamţ, prin preşedinte, prezintă Biroului executiv al Forumului Montan din România un raport anual de activitate, care se aprobă de Consiliul Director al FMR. Filiala nu se poate substitui FMR şi nu se poate pronunţa în numele acestuia, orice atingere a prestigiului sau de altă natură implicând exclusiv Filiala.

Art. 33. Activitatea Asociaţiei Forumul Montan din România – Filiala Neamţ se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul privind înfiinţarea de filiale al FMR, aprobat în Adunarea Generală a FMR din 4.12.2008, precum şi în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, care va fi elaborat, prin grija Consiliului Director, în termen de 90 zile de la înscrierea asociaţiei la judecătorie.

Art. 34. Modificarea prezentului Statut se face cu avizul Biroului Executiv al Forumului Montan din România, prin înscrierea modificării în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la Grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia.